Cơ sở pháp lý:

-    Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

-     Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước;

-    Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2013).

-    Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyển khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

I. Tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:

a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

c)Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ".


2Đối với dự án nông nghiệp:

- Đặc biệt ưu đãi đầu tư: miễn tiền sử dụng đất

- Ưu đãi đầu tư: giảm 70% tiền sử dụng đất

- Khuyến khích đầu tư: Giảm 50% tiền sử dụng đất

 II Ưu đãi thuế

  1.    Thuế thu nhậpdoanh nghiệp:


TT


Thuế
suất


Điều kiện

Thời
hạn áp dụng


Miễn,
giảm thuế TNDN

Miễn
thuế TNDN


Giảm
thuế TNDN110%


- Thu nhập của doanh nghiệp từ
thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao


- Thu nhập doanh nghiệp thực hiện
dự án đầu tư mới: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công
nghệ cao; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật
liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ
việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;


- Thu nhập của doanh nghiệp từ
thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y
tế, văn hoá, thể thao và môi trường


15 năm tính từ năm đầu tiên có thu
nhập chịu thuế từ dự án đầu tư


4
nămGiảm
50% không quá 9 năm tiếp theo


Thu nhập của doanh nghiệp công
nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của
Luật công nghệ cao;

15 năm được tính từ ngày được cấp
giấy chứng nhận


220%


- Thu nhập của doanh nghiệp từ
thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn;

- Thu nhập của doanh nghiệp từ
thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm
tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản
xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề
truyền thống. Từ ngày 01/01/2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại
khoản này được áp dụng thuế suất 17%.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ
thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi


15 năm tính từ năm đầu tiên có thu
nhập chịu thuế từ dự án đầu tư


2
năm 


Giảm
50% không quá 4 năm tiếp theo


2. Thuế xuất nhập khẩu

Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập.

III. Chuyển lỗ

 Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.